Betingelser

labflex servicebetingelser

Download Labflex servicebetingelser (pdf)

 

labflex salgs- og leveringsbetingelser

Download Labflex salgs- og leveringsbetingelser (pdf)

 

Gældende fra 1. januar 2018.

Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation, så gælder udbuds- og licitationsbetingelserne forud for disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1.0    Anvendelse og gyldighed

1.1   Enhver leverance fra Labflex A/S sker i henhold til dette sæt salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Forretningsbetingelserne”), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med Labflex A/S.

1.2   Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af Forretningsbetingelserne, medmindre Labflex A/S udtrykkeligt skriftligt har accepteret sådanne fravigelser.

1.3   Skal Labflex A/S, som et led i aftalen, levere og monterer Labflex A/S’ produkter, er AB92 kun gældende, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt med Labflex A/S. Ved uoverensstemmelse mellem AB92 og Forretningsbetingelserne, gælder Forretningsbetingelserne forud for AB92.

2.0    Tilbud og priser

2.1   Bindende aftale mellem køber og Labflex A/S anses først for indgået, når Labflex A/S har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse til køber.

2.2   Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, eller mod aftalegrundlaget i øvrigt, skal fremsættes skriftligt, og være modtaget af Labflex A/S senest 5 kalenderdage efter købers modtagelse af ordrebekræftelsen.

Hvis fristen ikke overholdes, taber køber sin indsigelse over for Labflex A/S i enhver henseende.

2.3   Et af Labflex A/S afgivet tilbud er bindende for Labflex A/S i 45 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

2.4   Tilbudsprisen omfatter alene de inventarelementer og – komponenter samt services, der er specificeret i tilbuddet, uanset, hvad der i øvrigt må være indeholdt, foreslået og diskuteret med kunden i forbindelse med det konkrete Labflex A/S projekt.

2.5   Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse eller anden aftale, er transport og montage ikke inkluderet i den tilbudte pris, men faktureres særskilt af Labflex A/S udover den i tilbuddet fastsatte pris. Såfremt montering er indeholdt i tilbuddet, omfatter dette, hvor intet andet er angivet, alene de indretningselementer og -komponenter, der leveres fra Labflex A/S. Montering omfatter ikke andre elementer og komponenter fra køber eller 3. mand med mindre andet er skriftligt aftalt.

2.6   Såfremt der efter tilbuddets afgivelse, men inden projektets gennemførelse sker ændringer af moms, VAT, told- eller eksportafgifter, eller der som følge af reguleringsforanstaltninger eller lovgivning i Danmark eller i udlandet kommer uforudsete tiltag og/eller omkostninger, har Labflex A/S ret til særskilt at opkræve sådanne uforudsete omkostninger hos køber, som et tillæg til den aftalte pris.

3.0    Priser

3.1   Labflex A/S pris er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid Ex Works jvf. INCOTERMS 2010.

3.2   Labflex A/S forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til det offentlige, ekstraordinære stigninger i råvare priser eller andre forhold uden for Labflex A/S kontrol.

3.3   Labflex A/S prislister er vejledende, og der tages således forbehold for eventuelle fejl i prislisterne. Labflex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine prislister (produktsortiment og pris).

4.0    Design (Design Freeze)

Prisen forudsætter, at design deadlines overholdes og at ændringer i design, mål på elementer og farver fastlåses minimum 10 uger før godkendelse og igangsætning af tegninger til produktion.

Eventuelle designændringer efter fastlåsning til produktion vil betyde omkostninger til ændringer af PTA tegninger, ændring af produktionsprogrammer og flytning af eksisterende produktionspipeline.

5.0    Fakturering, betaling og ejendomsforbehold

5.1   Betalingsfristen er 21 dage netto, med mindre andet er aftalt.

5.2   Labflex A/S er berettiget til efter påkrav at fordre fuld sikkerhed for købers evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Denne sikkerhed skal stilles i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Bankgarantien skal udstedes af et anerkendt dansk, eller for udenlandske kunder internationalt anerkendt, pengeinstitut og skal stilles inden 10 dage fra, at Labflex A/S anmodning om foranledning af bankgaranti er fremsat over for køber. Stilles sådan sikkerhed ikke inden for den angivne frist forbeholder Labflex A/S sig retten til at annullere tilbuddet/aftalen uden yderligere begrundelse, uanset køber i den mellemliggende periode har afgivet accept af tilbuddet. Hvis Labflex A/S anmoder om sikkerhedsstillelse, kan produktionen først igangsættes ved modtagelse af bankgarantien. Købers forsinkelse med sikkerhedsstillelsen berettiger Labflex A/S til frit at fastsætte en ny leveringsdato.

5.3   Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist alternativt fristen i § 5.1, forbeholder Labflex A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuldstændig (effektiv) betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Labflex A/S uden varsel ændre betalingsvilkår for fremtidige leverancer. Konstatering af mangler eller reklamation berettiger ikke køber til at holde nogen del af betalingen tilbage.

5.4   Ved leverancer mindre end DKK 250.000 er Labflex A/S, uanset om dette er anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller i anden aftale, berettiget til at foretage aconto fakturering for hver delleverance og for færdigproducerede (men ikke leverede) varer.

5.5   Ved leverancer større end DKK 250.000 er Labflex A/S, uanset om dette er anført i ordrebekræftelsen, berettiget til at foretage fakturering efter følgende princip: 50 % af den aftalte pris ved ordreafgivelse, 40 % ved levering og 10 % ved afsluttet montering. Hvis Labflex A/S ikke skal forestå montering faktureres de sidste 10 % efter udløbet af den 8 dages undersøgelsespligt i punkt 9.1.

5.6   Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bankoverførsel til Labflex A/S’ konto. Overførslen sker for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med Nationalbankens til enhver gældende udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Labflex A/S i hænde. Der tilskrives renter hver måned.

5.7   Labflex A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt.

5.8   Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Labflex A/S, med mindre sådanne modkrav er skriftligt anerkendt af Labflex A/S, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav og/eller indsigelser af nogen art.

5.9.  Labflex A/S er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 275 kr. DKK for hver udstedt faktura. Beløbet dækker bl.a. miljø-, olie og emballageafgifter.

6.0    Levering

6.1   Med mindre andet er skriftligt aftalt er leveringsbetingelsen Ex Works (EXW) fra Labflex A/S fabrikker og i forbindelse med eventuelle direkte leverancer af handelsvarer fra underleverandørers produktionssteder eller lagrer. Leveringsbetingelserne er baseret på definitionerne iht. INCOTERMS 2010.

6.2   Den aftalte leveringstid er anført i Labflex A/S tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale. For det tilfælde, at køber skal sende eller meddele Labflex A/S oplysninger, specifikationer, opmåling, tegninger m.v., der er nødvendige for leverancens gennemførelse, skal disse være Labflex A/S i hænde senest samtidigt med udstedelse af endelig ordrebekræftelse. Hvis køber ikke overholder denne frist er Labflex A/S ikke bundet af den afgivne leveringsfrist. Labflex A/S fastsætter selv en ny leveringsfrist når de nødvendige oplysninger mv. er modtaget. Den nye leveringsfrist behøver ikke at være forlænget proportionelt med den periode som køber var forsinket med de nødvendige oplysninger. Labflex A/S fastsætter ny leveringsfrist på baggrund af en grundig vurdering af produktkompleksitet, produktionskapacitet samt købers forventninger.

6.3   Uanset ovenstående er Labflex A/S berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den fastsatte leveringsdato, forudsat Labflex A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. Forsinkelse som følge af en udsat levering giver ikke køber ret til at aflyse ordren.

6.4   Kan levering, som følge af købers forhold, ikke gennemføres, forbeholder Labflex A/S sig retten til fuldt og helt at fakturere samtlige producerede og indkøbte varerne. Der vil også bliver faktureret for aftalte services der ikke kan aflyses. Varerne kan for købers regning og risiko opmagasineres på enten Labflex A/S’ lager eller på andet fjernlager. Labflex A/S er berettiget til at opkræve lagerleje såfremt opmagasineringen af varerne skal ske på Labflex A/S foranledning. Al aftale om lagerleje ift. priser, periode og specifikke forhold for opmagasineringen skal aftales skriftligt og enhver opmagasinering sker udelukkende for købers regning og risiko. I fald køber ikke har afhentet de leverede produkter senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato, er Labflex A/S berettiget til at sælge produkterne til anden side til bedst opnåelige pris, eller at destruere produkterne for købers regning. Differencen mellem pris og destruktionsomkostninger kan Labflex A/S også kræve betalt af køber.

7.0    Tegninger, beskrivelser, godkendelser og rådgivning

7.1   De af Labflex A/S opgivne mål og andre tekniske data i overslag, brochurer, tegninger, beskrivelser eller brugsanvisninger er af vejledende karakter, og Labflex A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Labflex A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

7.2 Udleverede prøver betragtes som typeprøver. Labflex A/S påtager sig, medmindre dette er skriftligt aftalt, intet ansvar for, at leverede varer er i overensstemmelse hermed. Produktspecifikationer, kvalitet og mængder leveres ene og alene iht. fremsendte ordrebekræftelser. Som supplement til ordrebekræftelse kan der efter aftale med kunden vedlægges godkendt tegningsdokumentation.

7.3   Ved eventuel uoverensstemmelse mellem tegningsmateriale og specifikation i tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale er det altid ordrebekræftelsen der er gældende.

7.4   Alle typeprøver, tegninger og tekniske dokumenter af enhver art vedrørende Labflex A/S’ produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Labflex A/S’ ejendom. Hvis disse typeprøver, tegninger eller tekniske dokumenter bliver anvendt af køber til fremstilling af produkter hos andre end Labflex A/S, forbeholder Labflex A/S sig ret til, uden varsel, at fremsætte erstatningskrav for dækning af Labflex A/S tab, alternativt udstede en faktura for medgået tid og omkostninger til produktion af de omhandlede typeprøver, tegninger, tekniske dokumenter mv.

7.5    Med mindre andet er skriftligt aftalt bærer køber ene og alene risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser og/eller opnåelse af tilladelse til indførsel til købers land og til montering eller anden brug af de af aftalen omfattede produkter. Labflex A/S er udelukkende forpligtet iht. de almindelige retsregler vedrørende produktansvar.

7.6    Hvis det aftales at Labflex A/S skal montere hele eller dele af leverancen, skal alt forberedende arbejder være afsluttet, før Labflex A/S montører ankommer til monteringsstedet, således at montørerne ikke forsinkes eller generes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer byggeaffald, eller af montørerne i øvrigt uvedkommende varer, genstande eller lignende fysiske hindringer.

7.7    Ved monteringens start skal lokalerne være tømt og frit tilgængelige ligesom køber skal sikre at lokalerne er behørigt affugtede og opvarmede samt at arbejdsstrøm og arbejdslys er til stede. Køber er forpligtet til senest 14 kalenderdage før den aftalte montering at informere Labflex A/S såfremt (i) lokalerne ikke er i den aftalte stand og dermed ikke er klar til Labflex A/S monteringsarbejder, og (ii) såfremt der er konstateret farlige materialer m.v. i lokalerne, f.eks. asbestholdige materialer eller andre farlige stoffer (f.eks. PCB, blystøv, m.v.) i lokalerne.

7.8    Køber er forpligtet til at sikre, at adgangsforhold både i form af tilkørselsmuligheder, aflæsning og tilgang til bygninger og lokaler i øvrigt gør det muligt for speditør og eventuelt montørerne at få varerne effektivt og sikkert ind i de lokaler hvor varerne efter gensidig aftale skal opmagasineres eller monteres.

7.9    Såfremt betingelser i afs. 7.6, 7.7. og 7.8. ikke er opfyldt forbeholder Labflex A/S sig retten til at opgøre og fakturere de ekstra timer der bliver forbrugt i ekstra montagetid. Såfremt forholdende ikke er som forventet vil kunden blive informeret således at kunden kan beslutte om montagen skal gennemføres eller udskydes. I den forbindelse kan Labflex A/S såfremt kunde ønsker det udarbejde et overslag over forventet antal ekstra time der vil blive brugt på at udføre og færdiggøre montagearbejdet under de ændrede forudsætning. Såfremt kunden er forsinket med klargøring af lokaler og at installation og montage dermed ikke kan gennemføres som planlagt eller med udgangspunkt i de forudsætninger der er aftalt skal Labflex A/S informeres så tidligt så muligt. Såfremt meddelelse om en forsinkelse eller om ændrede adgangsforhold meddeles senere end 14 dage før planlagt montageopstart forbeholder Labflex A/S sig retten at fakturere kunden de omkostninger de er forbundet med forsinkelsen.

7.10   Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for Labflex A/S’ montører, som følge af købers manglende overholdelse af ovennævnte vilkår i 7.6 og 7.7 samt for transport og ventetid betales efter påkrav fra Labflex A/S af køber.

8.0       Montage

8.1  Montagen kan gennemføres i et uafbrudt forløb.

8.2  Såfremt vaske og armaturer er inkluderet i montagen i inventaret, er rørføring og tilslutning til eksisterende installationer ikke inkluderet.

8.3  Hårde hvidevarer er ekskl. stik, ledning og tilslutning.

9.0    Undersøgelsespligt og reklamation

9.1   Køber er forpligtet til straks, og senest 3 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Hvis køber undlader dette, og hvis der efterfølgende konstateres skader og mangler som kunne eller burde have været opdaget, mister køber indsigelserne vedrørende disse forhold. Hvis det er aftalt, at Labflex A/S skal forestå montering af de leverede produkter, er køber forpligtet til senest 3 dage efter monteringens afslutning at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af mangler.

9.2   l tilfælde af, at andre leveringsbetingelser end ”Ex Works”, jf. 6.4 er aftalt og Labflex A/S har ansvaret og risikoen for transporten skal reklamationer over fragtskader foretages af køber eller af anden modtager af leverancen ved påtegning på fragtbrevet direkte til fragtføreren straks ved modtagelsen. Er der ikke foretaget reklamation ved påtegning på fragtbrevet, er ethvert krav fra købers side mod Labflex A/S, hidrørende fra skader sket under transporten, bortfaldet.

9.3   Skulle en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere under den i pkt. 9.1 nævnte undersøgelse, skal køber uden ubegrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget, skriftligt reklamere til Labflex A/S. Reklamationen skal indeholde en nøjagtig og udtømmende specifikation og beskrivelse af manglen samt identifikation af de(n) mangelfulde enhed(er) i leverancen.

10.0    Garanti

10.1   På nye produkter yder Labflex A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt, garanti i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

10.2   Labflex A/S afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid og ælde, overlast, manglende overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Sådanne forhold betragtes i øvrigt ikke som fabrikationsfejl.

11.0    Ansvar

11.1   Labflex A/S erstatningsansvar overfor køber kan ikke overstige fakturabeløbet for leverancen, dog således at et erstatningsansvar aldrig kan overstige den maksimalt opnåelige dækning på Labflex A/S erhvervs- og produktansvarsforsikring.

11.2   Labflex A/S ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning af de omhandlede produktenheder. Alternativt kan Labflex A/S efter eget valg kreditere køber et af Labflex A/S fastsat beløb, der ikke kan overstige den mangelfulde del af leverancens pris (opgjort eksklusive moms). Det er ene og alene Labflex A/S, der har ansvaret og bemyndigelsen til at beslutte hvilken form for afhjælpning, der skal eksekveres.

11.3   Labflex A/S kan aldrig gøres ansvarlig for tabt avance, tredjemands tab, driftstab, herunder tab ved forsinkelse med byggeri, industriproduktion m.v. eller andet indirekte tab.

11.4   Labflex A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er Labflex A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Labflex A/S eller andre, som Labflex A/S har ansvaret for.

11.5   Labflex A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller for skader på produkter, der er leveret af Labflex A/S, men hvori der indgår produkter, halvfabrikata, eller materialer fremstillet og/eller leveret af køber.

11.6   Såfremt Labflex A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Labflex A/S skadesløs i samme omfang, som Labflex A/S’ ansvar er begrænset i henhold til punkt 11.1.

11.7   Labflex A/S er alene ansvarlig for egen leverance, medmindre andet skriftligt er aftalt. Labflex A/S hæfter ikke for fejl og mangler der stammer fra arbejde udført af selvstændige underentreprenører, medmindre disse er engageret og betalt af Labflex A/S.

11.8    Aftaler med øvrige entreprenører kan efter købers bemyndigelse indgås af Labflex A/S på købers vegne. Labflex A/S påtager sig dog intet ansvar for entreprenørens arbejde, herunder eventuelle skader eller øvrige ansvarspådragende handlinger, som den pågældende underentreprenør måtte være ansvarlig for.

11.9    Labflex A/S' ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra leveringen, henholdsvis monteringens færdiggørelse. Dette ansvar er kun gældende såfremt de af Labflex A/S leverede og evt. monterede varer er blevet regelmæssigt serviceret og vedligeholdt. Forventninger og krav til regelmæssig gennemførelse og udførelse af service og vedligehold er beskrevet i den standard vedligeholdelses vejledning som altid bliver udleveret i forbindelse med levering af og eventuelt slutmontage af varerne. Det er købers forpligtelse at sikre at Labflex A/S standard service- og vedligeholdelsesmanual er modtaget og at relevante personer har modtaget den gennemgang af manualen.

12.0  Force majeure

12.1  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Labflex A/S, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:

Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som Labflex A/S ikke har indflydelse på.

12.2   l disse tilfælde er Labflex A/S efter eget valg berettiget til at annullere ordren, eller en del af ordren, uden at dette skal betragtes som misligholdelse, eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

13.0 Lovvalg og værneting

13.1  Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af Forretningsbetingelserne, afgøres ved Aarhus Byret ved anvendelse af dansk ret.

13.2 Labflex A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted og/eller hovedkontor er beliggende.

13.3 Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

 

Labflex A/S, 1. januar 2018.

Kontakt os
Mail info@labflex.com
Ring 8747 2700
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar