Servicebetingelser for Labflex A/S

 

Download Labflex Servicebetingelser (pdf)

 

Gældende fra 1. oktober 2016.

Såfremt disse servicebetingelser fremlægges som en del af et tilbud fra Labflex A/S som et led i et udbud eller en licitation, så gælder udbuds- og licitationsbetingelserne forud for disse servicebetingelser.

 

1. Anvendelse og gyldighed

 • 1.1 Enhver serviceydelse leveret under en serviceaftale (”Serviceaftale”) mellem kunden (”Kunden”) og Labflex A/S (”Labflex”) leveres i henhold til dette sæt standardservicebetingelser (”Servicebetingelserne”), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med Labflex.
 • 1.2 Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser mv. anses ikke som fravigelse af Servicebetingelserne.  

 

2. Serviceeftersyn

 • 2.1 De aftalte serviceeftersyn (”Eftersyn”) gennemføres med de aftalte intervaller, jf. Serviceaftalen. Eftersyn skal altid kunne udføres i én sammenhængende periode.
 • 2.2 Ved Eftersynets start skal Kundens laboratoriefaciliteter og laboratorieenhederne (”Enhederne”) være egnet til ibrugtagning, det vil sige, at alle nødvendige forsyninger (el, vand, gas, luft, reagenser mv.) skal være til rådighed for Labflex og tilsluttet på en sådan vis, at laboratoriet er i drift, eller ville kunne idriftsættes.
 • 2.3 Ved Eftersynets start skal der være fornødne adgangsveje, ligesom laboratoriet og Enhederne skal være frit tilgængelige for Labflex.
 • 2.4 Det er Kundens ansvar, at Eftersynet kan gennemføres i én sammenhængende periode (§ 2.1), at forsyninger (§ 2.2), arbejdstilgængelighed (§ 2.3) og adgangsveje (§ 2.3) er til stede under hele Eftersynet. Skader eller forsinkelse som følge af, at kravene i §§ 2.1, 2.2 og 2.3 ikke er opfyldt, er Kundens ansvar og risiko. Ekstra transport, spildtid og øvrige omkostninger for Labflex, som følge af Kundens manglende opfyldelse af §§ 2.1, 2.2. og/eller 2.3, afregnes særskilt og i tillæg til serviceprisen.
 • 2.5 Ved Eftersyn forsyner Labflex de kontrollerede Enheder med den nødvendige dokumentation for funktionalitet samt eventuel instruktion om brugsbegrænsninger. Eventuelle brugsbegrænsninger bør respekteres af Kunden.
 • 2.6 I forbindelse med Eftersyn udarbejder Labflex en servicerapport per enhed (”Rapporterne”), hvoraf eventuelle konstaterede fejl, defekter, brugsbegrænsninger mv. samt Labflex’ anbefalinger fremgår. Rapporterne sendes per e-mail.
 • 2.7 Når Rapporterne er fremsendt, har Labflex opfyldt alle forpligtelser i forhold til det aftalte Eftersyn, og Kunden bærer ethvert ansvar og risikoen for de servicerede Enheders funktionalitet, opfyldelse af myndighedskrav mv.
 • 2.8 Reparationer af eventuelle fejl ved Enhederne, der konstateres ved Eftersyn eller tilkaldeeftersyn (”Tilkald”), er ikke omfattet af Serviceaftalen og vil blive faktureret i tillæg til aftalte servicepris, jf. § 5.

 

3. Tidspunkt og varsling

 • 3.1 Tidspunkt og varighed for Eftersyn bestemmes af Labflex og varsles mindst 2 uger før et Eftersyn.
 • 3.2 Labflex er berettiget til at ændre et varslet Eftersyn med 3 dages varsel inden Eftersynet dog således, at Kunden gives mindst 2 ugers varsel i forhold til det nye tidspunkt for Eftersynet.
 • 3.3 Kunden er forpligtet til senest 8 kalenderdage før varslede Eftersyn at informere Labflex, såfremt tidspunktet for Eftersynet skal ændres.
 • 3.4 Såfremt tidspunktet for Eftersynet må ændres mindre end 8 kalenderdage før det varslede tidspunkt, eller såfremt et igangsat Eftersyn må afbrydes inden færdiggørelsen som følge af Kundens forhold, afregner Labflex de faktisk afholdte/spildte omkostninger (dog mindst Zonetakst + kr. 1.000)som følge af den pågældende ændring/afbrydelse af Eftersynet (dvs. ekstra transport, ekstra logi, ekstra kost, spildtid for serviceteknikere mv.). Disse omkostninger afregnes i tillæg til den aftalte servicepris.

 

4. Kontaktpersoner

 • 4.1 Kunden er forpligtet til at angive en kontaktperson, som kan modtage meddelelser fra Labflex, herunder varsling og ændring af Eftersyn, modtagelse af Rapporter mv. Kunden er forpligtet til straks at meddele Labflex, såfremt kontaktpersonen ikke længere kan modtage meddelelser fra Labflex samt oplyse en ny kontaktperson.
 • 4.2 Kundens kontaktperson er forpligtet til at stå til rådighed for Labflex i forbindelse med Eftersyn og sikre de praktiske forhold (adgangsforhold, placering af inventar, advisering af brugere, tilslutning af forsyninger mv.).Forsinkelse som følge af Kundens misligholdelse af § 4.2 er Labflex uvedkommende.  Spildtid og ekstra omkostninger, som følge af Kundens misligholdelse af § 4.2, afregnes i tillæg til den aftalte servicepris.

 

5. Priser

 • 5.1 Den i Serviceaftalen aftalte pris per Eftersyn (”Serviceprisen”) er baseret på Labflex’ til enhver tid gældende servicepriser per enhed.
 • 5.2 Ved tilføjelse af nye Enheder inden et Eftersyn reguleres Serviceprisen. Ved bortskaffelse af Enheder, inden et Eftersyn, reguleres Serviceprisen ikke.
 • 5.3 Labflex afregner altid transportomkostninger i tillæg til Serviceprisen. Transportomkostningerne afregnes efter faste zonetakster (”Zonetakster”), som indeholder transportomkostninger og startgebyr ved transport til og fra Kundens laboratorie. Labflex afregner den gældende Zonetakst over for Kunden for hver dag, Eftersynet varer.

Følgende Zonetakster anvendes:

 • Zone 1 – kr. 1.000 pr. dag
 • Zone 2 – kr. 1.500pr. dag
 • Zone 3 – kr. 2.000pr. dag
 • Zone 4 – kr. 2.500pr. dag
 • Zone 5 – kr. 3.500pr. dag
 • Zone 6 – kr. 4.500pr. dag

 Den for Kunden gældende Zonetakst for den enkelte Serviceaftale fremgår af bilag 1 (servicetilbuddet) til Serviceaftalen.

 • 5.4 Labflex’ priser er oplyst eksklusiv moms, andre afgifter og eventuel emballage. Sådanne afgifter og omkostninger tillægges de oplyste priser.
 • 5.5 Labflex forbeholder sig ret til at foretage en årlig prisregulering af Serviceprisen og Zonetaksterne med stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 3%.

 

6. Tillægsydelser

 • 6.1 Følgende ydelser er ikke omfattet af Serviceaftalen, og vil således blive faktureret i tillæg til den aftalte Servicepris:

(i) Al transport i forbindelse med Kundens misligholdelse af §§ 2.4, 3.4 og 4.2, eller i forbindelse med gennemførelse af Tilkald. Sådan transport afregnes med Zonetaksten.

(ii) Reparationer (medmindre der er tale om garantireparationer af inventar solgt af Labflex, og betingelserne for vederlagsfri garantireparation i øvrigt er opfyldte. Kunden bærer bevisbyrden for, at betingelserne herfor er opfyldte). Reparationer afregnes efter medgået tid i henhold til Labflex’ til enhver tid gældende takster.

(iii) Anvendte materialer, reservedele, forbrugsvarer mv. Materialer, reservedele, forbrugsvarer mv. afregnes i henhold til Labflex’ til enhver tid gældende udsalgspriser.

(iv) Miljø- og administrationstillæg. Miljø- og administrationstillæg afregnes i henhold til Labflex’ til enhver tid gældende takster.

(v) Tilkald. Tilkaldeeftersyn (udover Eftersynene), jf. § 2.8, afregnes efter medgået tid med Labflex’ til enhver tid gældende timepriser, Zonetaksten samt i henhold til principperne i (i)-(iv) ovenfor.

 

7. Fakturering og betaling

 • 7.1 Der faktureres umiddelbart efter hvert Eftersyn. Betalingsfristen er 21 kalenderdage netto, medmindre andet er aftalt i Serviceaftalen eller i bilag hertil.
 • 7.2 Ved overskridelse af betalingsfristen svares renter med den danske Nationalbanks udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a., indtil betaling sker.
 • 7.3 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, ligesom Kunden ikke har ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modkrav eller indsigelser af nogen art, jf. § 5.2.

 

8. Løbetid og opsigelse

 • 8.1 Serviceaftalen er uopsigelig i 12 måneder. Herefter kan den opsiges skriftligt af begge parter med 3 måneders varsel. Allerede varslede Eftersyn og Tilkald gennemføres og honoreres trods forudgående opsigelse.

 

9. Risiko og ansvar

 • 9.1 Labflex’ erstatningsansvar overfor Kunden er beløbsmæssigt begrænset til den aftalte Servicepris (opgjort som prisen på ét Eftersyn).
 • 9.2 Labflex er ikke ansvarlig for, at de aftalte serviceintervaller er tilstrækkelige. Manglende overholdelse af instruerede brugsbegrænsninger eller anbefalinger vedrørende Enhederne sker på Kundens eget ansvar og risiko.
 • 9.3 Labflex hæfter under ingen omstændigheder for Kundens eller tredjemands tab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, hverken efter almindelige erstatningsansvarsregler, herunder også ansvar for forsinkelse eller efter reglerne om produktansvar.

 

10. Overgang af rettigheder/forpligtelser

 • 10.1 Labflex er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til Serviceaftalen til tredjemand samt til at anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser under Serviceaftalen.

 

11. Force majeure

 • 11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Labflex, når de hindrer eller udsætter opfyldelsen af Serviceaftalen:

Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, import- og/eller eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som Labflex ikke har indflydelse på.

l disse tilfælde er Labflex efter eget valg berettiget til (i) at annullere Serviceaftalen eller en del af denne, uden at dette skal betragtes som misligholdelse, eller (ii) at levere de aftalte Eftersyn, når forholdet er ophørt.

 

12. Lovvalg og værneting

 • 12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne, der udspringer af Serviceaftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af Servicebetingelserne, afgøres ved Århus Byret i Danmark (med sædvanlig ankemulighed) ved anvendelse af dansk ret dog undtaget danske internationale lovvalgsregler.
 • 12.2 Labflex er berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor Kundens forretningssted og/eller hovedkontor er beliggende. 

 

Kontakt os
Mail info@labflex.com
Ring 8747 2700
Eller udfyld felterne så
vender vi hurtigst muligt
tilbage.

Find en medarbejder
Navn
Telefonnummer
Mailadresse
Virksomhed
Kommentar